Biểu Mẫu ĐKKD

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 

+ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần 
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân 
+ Đăng ký kinh doanh công ty Hợp danh
+ Đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện 

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh 
+ Thay đổi tên doanh nghiệp 
+ Thay đổi thành viên
+ Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
+ Thay đổi thành viên công ty hợp danh  
+ Thay đổi vốn kinh doanh
+ Thay đổi trụ sở 
+ Thay đổi người đại diện pháp luật 

+ Thay đổi nội dung họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh 

+ Bán Doanh nghiệp tư nhân
+ Giải thể Doanh nghiệp
+ Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện
+ Giải thể địa điểm kinh doanh

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO NĐ 139/2007/NĐ-CP
+ Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần
+ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
+ Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước 
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi người đại diên pháp luật
+ Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của công ty
+ Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty
+ Đăng ký thay đổi nội dung họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Các hướng dẫn  thông báo
+ Giải thể chi nhánh, VPĐD, Công ty
+ Hoán chuyển địa chỉ trụ sở

Comments

comments

Chat Facebook
0916001004